Artikel 1 Contributie
De contributiebetaling zal maandelijks plaatsvinden door middel van automatische incasso.
1-a De hoogte van de contributie bedraagt voor alle leden € 10, - per maand dit is exclusief contributie van de judobond. Een derde lid uit hetzelfde gezin betaald geen contributie.
1-b Het bestuur is gemachtigd om onder bijzondere omstandigheden, leden voor een bepaalde periode te ontslaan van de contributieplicht.
1-c De vaste trainers en de vaste assistenten zijn vrijgesteld van de contributieplicht.
1-d De contributiebetaling gaat in na het verloop van de proeftijd.
Artikel 2 Wanbetaling
Bij een contributieachterstand van drie maanden ontvangt de contribuant een aanmaning.
Artikel 3 Aanmelden Lidmaatschap
Aanmelden dient te geschieden middels een inschrijfformulier. Bij minderjarige dient het inschrijfformulier door één der ouders of voogden ondertekend te zijn. Indien nodig medische informatie doorgeven.
Artikel 4 Proeftijd
De aspirant leden hebben een proeftijd van vier weken
Artikel 5 Beëindiging  Lidmaatschap
Vrijwillige beëindiging van het lidmaatschap dient één kalendermaand voortijds schriftelijk bij het secretariaat/ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden. N.B. volgens officiële statuten kan lidmaatschap opzegging slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal of vermissing van gelden of goederen. Bij vernieling of molest. Bij blessures opgedaan voor, na of tijdens de trainingen, toernooien of andere evenementen.

Artikel 6a Verzekeringen

Kodokan heeft een WA verzekering, dekking:  alle leraren, bestuursleden en commissieleden van de vereniging.  Alle overige vrijwilligers zijn via de gemeente Emmen verzekerd. De judoka’s dienen via een eigen WA verzekerd te zijn, als de judoka is aangesloten bij IBF Judo en Jiu Jitsu Nederland dan is de judoka  ook verzekerd voor zowel op en naar de training en als deelnemer van IBF activiteiten en wedstrijden.
Het is raadzaam om een reisverzekering af te sluiten indien je naar een toernooi in het buitenland gaat. Kosten bij lichamelijk letsel, zoals artsen bezoek en ambulance etc. vallen onder de ziektekostenverzekering van de judoka , of via de IBF.  Allereerst wordt de eigen verzekering aangesproken indien nodig zal de verzekering contact opnemen met de verzekering van de IBF.

Verzekeren tegen diefstal in een openbaar gebouw zoals de sporthal is nagenoeg niet mogelijk.

Artikel 7 Bondslidmaatschap
Ieder lid dient lid te zijn van de IBF Internationale Budo Federatie. De aanmelding bij de IBF zal plaatsvinden na ontvangst van het inschrijfformulier. Contributie wordt via automatische incasso geïncasseerd. Deze bondscontributie staat los van de verenigingscontributie.
Artikel 8 Vergoedingen

Kodokan heeft geen vast vergoeding systeem. 

Om alle vrijwilligers van de club te bedanken wordt er voor hen een feestelijke avond of middag georganiseerd.

Kosten die gemaakt worden voor of door werkzaamheden, worden na overleg of na goedkeuring van het bestuur door de club volledig vergoed.

Examinatoren die het bandexamen afnemen krijgen een vergoeding in de vorm van een presentje.

Artikel 9 Donateurs

Verbinden zich tot een minimum bedrag van 5,00 euro per jaar, of een eenmalige donatie.


Artikel 10 Publicaties
Het is verboden om namens de vereniging publicaties te laten verschijnen in de dag- of weekbladen, dan wel andere geschriften te verspreiden, zonder toestemming van het dagelijks bestuur.
Artikel 11 Examengeld
Er zijn kosten verbonden aan het bandexamen. De hoogte van de kosten zal op het aanvraagformulier voor het examen aangegeven worden (in 2018 € xx,xx)
Artikel 12 Aanstellen lesgevers
Op voordracht van de Technische staf zal het bestuur kandidaten aanstellen of uit hun functie ontheffen. Het bestuur zal dit te allen tijde in overleg met de Technische staf doen en omgekeerd.

Artikel 13 Bestuur

Zie statuten art 8 t/m 10. Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en een aantal extra bestuursleden, 1 van deze bestuursleden behartigt de belangen van de G-judo.

Het bestuur zit voor een periode van maximaal 4 jaar en kan daarna 2 maal herkozen worden.

Artikel 14 Technische staf – Commissie leden

Leden van de technische staf, de activiteiten commissie, de wedstrijd commissie en de webmaster houden zich bezig met voor hun bedoelde taken eventueel in samenwerking met en na goedkeuring van het het bestuur. Minimaal 1lid van iedere commissie is aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering en de jaarlijkse ledenvergadering.

Artikel 15 Activiteiten

De activiteiten commissie organiseert activiteiten in overleg met de technische staf en het bestuur. De vergoeding die judoka’s moeten betalen voor een activiteit zal in overleg met het bestuur bepaald worden

Artikel 16 Algemene ledenvergadering

Zie statuten (art. 11 t/m 15) Het bestuur belegt de jaarvergadering, leden worden uitgenodigd middels een agenda.

Artikel 17 Wijziging reglement

De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen waarin onderwerpen worden geregeld waarin de statuten niet of niet volledig wordt voorzien.